Ziekte en verzuim

Afwezigheid melden
Bij afwezigheid wegens ziekte of om een andere reden verwachten wij van u voor schooltijd een mededeling
bij voorkeur per e-mail. Mocht u toch het verzuim van uw kind via de telefoon willen melden,
blijf dan geduldig wachten (na 20 seconden wordt de telefoon doorgeschakeld naar een andere ruimte;
het kan dus even duren voordat de telefoon overgaat in een ruimte waar iemand aanwezig is)
totdat de telefoon wordt opgenomen.
 
 *     per e-mail           deborgstee@pentaprimair.nl
 *     telefonisch          0594-213008   
 *     schriftelijk
 

Verzuim
Bij afwezigheid wegens ziekte of om een andere reden verwachten wij van u voor schooltijd een mededeling (zie boven).
Bezoek aan een arts, tandarts of specialist graag na schooltijd afspreken. Is dit niet mogelijk dan wordt na berichtgeving  toestemming gegeven.
Ook het bezoeken van hulpverlenende instanties, waarmee de school  geen contract of samenwerkingsafspraak heeft, moet na schooltijd gebeuren.
De school gaat ervan uit dat kinderen meedoen aan alle onderwijsactiviteiten. Excursies en schoolreisjes worden ook nadrukkelijk als onderwijsactiviteiten beschouwd. Mochten ouders zwaarwegende bezwaren hebben tegen deelname aan deze activiteiten, dan zal de school zorgdragen voor vervangende activiteiten die op school plaatsvinden.

 

Waarschuwing: de directeur/schoolleider is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt.

 


Leerplichtwet en verlof

Zodra uw kind vier jaar is mag het naar school. Als uw kind vijf jaar is geworden moet het naar school, om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. U, als ouder(s)/verzorger(s), bent verplicht uw kind in te schrijven bij een door de wet erkende school of onderwijsinstelling. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 moeten in vier jaar totaal minimaal 3520 uur naar school gaan, de kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten per jaar minimaal 1000 uur naar school gaan. De inspectie controleert dit. Zodra uw kind is ingeschreven, dus ook als uw kind nog maar vier jaar is, gelden de verplichtingen van de leerplichtwet. Soms is een volledige schoolweek te lang voor een kind. De leerplichtwet biedt dan de mogelijkheid tot vrijstelling van de leerplicht. Dit kan echter alleen zolang een kind niet ouder is dan 5 jaar. De leerplicht duurt twaalf volledige schooljaren. Na deze leerplicht volgt nog een partiële leerplicht die nog minimaal een jaar duurt. Dat is het schooljaar waarin uw kind zeventien jaar wordt.

 

De leerplicht is de wettelijke plicht die ouders hebben om er zorg voor te dragen dat hun kind ingeschreven is op een school en dat het kind de school  bezoekt.

Op 1 augustus 1994 is de Herziene Leerplichtwet 1969 in werking getreden. De aanleiding voor de herziening is de toenemende aandacht voor het schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. De nieuwe leerplicht brengt voor school en enkele ouders wijzigingen met zich mee. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en de ouders zijn verantwoordelijk voor het regelmatig volgen van lessen op school.


Hieronder geven we u de regeling zoals deze wettelijk is vastgelegd en door de gemeente Zuidhorn wordt gehanteerd:

Richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties
 

1.       Vakantieverlof:

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de schoolleiding van de school te worden voorgelegd.

Verlof wordt toegestaan indien:

            -door de specifieke aard van het beroep van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

            -een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

-eenmaal per schooljaar worden verleend

- niet langer duren dan 10 schooldagen

- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 

2.       Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om extra verlof wegens gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de schoolleider van de school worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a.        voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;

b.       voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;

c.        voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt afgesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;

d.       bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad , duur in overleg met de schoolleider;

e.        bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen, van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;

f.         bij 25-, 40- of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;

g.       voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, na overleg met de leerplichtambtenaar.

 

3.       Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 2 maanden tevoren via de  schoolleider van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist na overleg te hebben gepleegd met de schoolleider.

Hiervoor geldt de volgende voorwaarde:

-          de ouders/verzorgers kunnen een verklaring overleggen van een arts of een maatschappelijk werker waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
 

4.       Niet voorziene gevallen

In gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist de leerplichtambtenaar.
 

Voor extra verlof moet een aanvraagformulier worden ingevuld; dit is verkrijgbaar bij dhr. O. Bakker of 
te downloaden via onderstaande link:

aanvraag verlof formulier penta primair.pdf