De Borgstee…..een plek waar elk kind zich in geborgenheid mag ontwikkelen om te worden wie het is.


Geborgenheid  en veiligheid zijn in onze onderwijsvisie belangrijke uitgangspunten. Alleen wanneer het kind zich geborgen voelt, kan het zijn eigen talenten ontplooien. U mag dus verwachten dat de school veel aandacht besteed aan het pedagogisch klimaat, de sfeer binnen de school.

Duidelijke regels horen daar ook bij. De Borgstee heeft een pestprotocol, waaraan in elk geval aan het begin van het schooljaar aandacht wordt besteed. In de hogere groepen maken de kinderen samen de afspraken hoe zij met elkaar omgaan en ondertekenen deze ook. Ouders ondertekenen bij de inschrijving van hun kind eveneens het pestprotocol.
Ouders, kinderen en leerkrachten weten op deze manier waar zij elkaar op mogen aanspreken.
Regels alleen zijn echter niet genoeg. Kinderen moeten ook weten hoe zij met elkaar omgaan. Daarom besteden wij veel aandacht aan sociaal-emotionele vorming.

onderwijs
Ieder kind is uniek. Wij werken met jaargroepen, maar willen goed kijken wat een kind nodig heeft. Soms is dit meer, soms minder of anders dan wat binnen de groep wordt aangeboden.

De hoofdvakken lezen, taal en rekenen krijgen veel aandacht. Naast de zaakvakken zijn ook de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en muziek belangrijk. Juist in de laatstgenoemde vakken is het mogelijk tegemoet te komen aan de talenten van ieder kind. Zelfstandig werken en samenwerkend leren zijn elementaire onderdelen van het dagelijks werk. Ict wordt zo optimaal mogelijk geïntegreerd in ons onderwijs.

identiteit
Fundament onder onze visie is onze christelijke identiteit. Wij zijn een open, christelijke school, waar de bijbelverhalen over de wijze waarop God omgaat met mensen worden gespiegeld aan onze omgang met elkaar. Onze levensbeschouwelijke visie moet daarom terug te vinden zijn in het pedagogisch klimaat, in veiligheid en geborgenheid voor een ieder die bij onze school betrokken is.

De betrokkenheid van ouders is voor ons belangrijk. Wij informeren graag, staan open voor vragen en opmerkingen en verwachten van ouders dat zij openstaan voor onze vragen
Alleen dan kunnen wij werken aan onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg. Daarbij zijn wij gericht op de ontwikkelingen in de maatschappij.


Het team wil borg staan voor goed onderwijs, dat gericht is op het kind en de wereld waarin het leeft.