Wat doet de Ouderraad nu precies?

De ouderraad heeft twee hoofdtaken:

1. Het helpen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld bij de kinderactiviteiten en bij vrijwilligersactiviteiten.

 


Actie Schoenendoos, alles even controleren

We gaan richting 5 december, dus de beide hallen worden aangekleed

 

De school organiseert elk jaar een tal van activiteiten. Bij een aantal van deze activiteiten helpt de ouderraad het team van leerkrachten met het regelen van allerlei zaken. De agenda van de ouderraad ziet er ongeveer als volgt uit:

 

September : Open dag voor eigen leerlingen
December : Sinterklaas feest, kerstversiering
Januari : Voorleesontbijt
Februari : Informatieve ouderavond
Maart : Opendag + aanmelden nieuwe leerlingen
Geldinzameling actie
April : Paasviering
Tentoonstelling
Mei : Schoolreisje
Juni : Sportdag
“Afscheid” van groep 8
Sluiting van het schooljaar (eindfeest)


Herfst, ook in de hal

 

Wat we bij deze activiteiten zoals doen is het inkopen van eten en drinken en het schenken en / of verkopen hiervan. Andere keren gaat het om het versieren van de omgeving, het huren van spelletjes en het benaderen van ouders om mee te helpen.

2. Bevorderen van betrokkenheid van ouders bij de school (activiteiten). De school hecht er grote waarde aan dat ouders van leerlingen zich betrokken voelen bij de school en de ouderraad kan dit helpen bevorderen, o.a. door het vragen van hulp bij verschillende activiteiten.
Als ouderraad vinden wij het belangrijk dat wij als ouders betrokken blijven bij het school gebeuren. Wij hopen dan ook dat u zich laat horen: of het nu gaat om ideeën, signalen, zorgen, kritiek of voor het aanbieden van hulp.
Mede dankzij u is de school een enthousiaste en open school!!

 


Sommige dingen ontstaan spontaan..
 
taart en drinken regelen...

het binnenplein versieren en inrichten..

voor de uitreiking van Carmen haar boek

De ouderraad van CBS de Borgstee bestaat uit ouders, een teamlid en een directielid. Voor de ouders geldt dat zij de grondslag van de school dienen te respecteren. Leden worden in principe gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn één maal herkiesbaar. Ouders kunnen door zittende leden worden gevraagd en kunnen zichzelf opgeven. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris, de penningmeester is volgens de statuten van Penta Primair altijd een directie lid.

 

De  kosten van het functioneren van de ouderraad bestaan uit de kosten die gemaakt worden door het mede organiseren van activiteiten t.b.v. de kinderen. Een voorbeeld hiervan is de inkoop van strooigoed voor de Sinterklaasviering of de excursies die worden georganiseerd.  Deze kosten worden bestreden met de middelen die verkregen worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van dit bedrag zal jaarlijks in tijdens een OR-vergadering worden vastgesteld. Daarnaast kan de OR zorgen voor inkomsten door het houden van sponsoracties, verlotingen en / of verkopingen.

In de loop van het schooljaar kunt u benaderd worden door iemand van de ouderraad om te helpen bij een activiteit die wij organiseren. Mocht u graag willen helpen en u wordt niet gevraagd kunt u natuurlijk altijd even een OR lid benaderen.

Tot zover de informatie over de ouderraad. Wij hopen dat het u duidelijk is geworden op welke manier u als ouder een bijdrage kunt leveren aan het reilen en zeilen op de school van uw kind (eren).