Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

A. ALGEMEEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:
a. 'Bevoegd gezag' : bestuur Penta Primair
b. 'School' : cbs De Borgstee
c. 'Team' : al het onderwijzend personeel verbonden aan de school
d. 'Leerlingen' : leerlingen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs
e. 'Ouders' : ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen van de school
f. 'Directie' : de directieleden van de school in de zin van de Wet op het Basisonderwijs
g. ‘Ouderraad' of ‘OR’: vertegenwoordigers van de ouders, van het team en van de directie (zie taak en functie van de OR)
h. ‘de stichting’: de stichting voor christelijk primair onderwijs Westerkwartier-Noordenveld; Penta Primair
Artikel 2 Samenstelling

1. De ouderraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 11 personen.
2. Lid zijn (een) afgevaardigde(n) van de directie, afgevaardigden van het team en verder ouders.

Artikel 3. Doel, taken en functie van de OR

Met de instelling van de ouderraad wordt beoogd het onderwijzend personeel ondersteuning te geven in de uitoefening van met name die schoolse activiteiten, welke (in)direct met de leerlingen te maken hebben en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de raad aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs bijdragen.
Beoogd wordt zo mogelijk ouders van leerlingen bij activiteiten op school te betrekken.
Daarnaast wordt beoogd dat mede door de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij hetgeen op school gebeurd bevorderd wordt: de ouderraad kan gevraagd worden over verscheidene onderwerpen mee te denken en de ouderraad kan onderwerpen, die bij ouders spelen, doorgeven aan de directie opdat deze het met het team kan doorspreken.

In overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie houdt de OR zich met de volgende zaken bezig:

A. Meeleven / meedoen: het verlenen van medewerking aan en het ondersteunen bij binnen– en buitenschoolse activiteiten
- de OR werft ouders voor betrokkenheid bij jaarlijkse activiteiten (zoals Sinterklaasfeest, Paasspelletjes, barbecue, musical, sportdag, open dagen, schoolreisjes)
- de OR ondersteunt bij jubilea, festiviteiten en andere activiteiten (zoals meester- en juffendag, tentoonstelling, lief en leed)
- de OR coördineert en organiseert vrijwilligersactiviteiten (zoals fondswerving / sponsoring)

B. Bevordering ouderbetrokkenheid: het (mede) organiseren van dienstverlening (zoals informatie geven aan ouders, contact leggen met ‘nieuwe’ ouders, meewerken aan de ouderenquête, activiteitenlijst verzorgen, meehelpen met de jaarkalender, aanleveren van kopij voor de nieuwsbrief en de schoolkrant)

Artikel 4. Zittingsduur

1. Voor de ouders geldt dat zij in dienen in te stemmen met de grondslag van de school.
2. Leden worden gekozen voor een periode van in principe 4 jaar en zijn één maal, voor 2 jaar, herkiesbaar. Ouders kunnen door zittende leden gevraagd worden en kunnen zichzelf opgeven.
3. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De penningmeester is volgens de statuten van Penta Primair altijd een directielid.

Artikel 5. Taken behorende bij de functies

1. Voorzitter
- coördineert de activiteiten van de OR
- draagt zorg voor een stipte naleving van het huishoudelijk reglement
- bekrachtigt de notulen en overige verslagen van de OR
- leidt de vergaderingen
- draagt zorg voor besluitvorming; besluitvorming geschiedt in principe bij 2/3 meerderheid van aanwezige stemmen
- is bevoegd, na overleg met de directie, de OR bijeen te roepen wanneer dat nodig is
- bij afwezigheid wordt zijn of haar functie door de vicevoorzitter overgenomen

2. Secretaris
- maakt de agenda voor en notulen van de vergaderingen, alsmede van die bijeenkomsten van de OR, waarvan de leden het noodzakelijk achten verslag te doen en zorgt voor toezending aan alle leden
- zorgt ervoor dat de agenda uiterlijk één week voor de vergadering is verspreid
- zorgt dat de agenda minimaal de volgende punten bevat: opening, goedkeuring notulen vorige vergadering, bespreken van activiteiten, vanuit de directie, rondvraag, sluiting
- zorgt ervoor dat minstens 1 keer per jaar het agendapunt ‘evaluatie van de OR’ op de agenda komt te staan
- houdt een (adressen)lijst bij van leden van de OR
- maakt een vergaderrooster
- verzorgt alle correspondentie, zowel intern als extern
- houdt een archief bij van alle ingekomen stukken en afschriften van verzonden stukken (waaronder de agenda en notulen van de vergaderingen)
- schrijft het algemene jaarverslag van de OR en legt dit in de eerste maand van het nieuwe schooljaar de OR ter goedkeuring voor.
- overlegt ingekomen stukken op de vergadering

 

3. Penningmeester
- beheert de financiële kant van de OR
- is gehouden de voorzitter van de OR op verzoek inzage in financiële bescheiden te geven
- draagt zorg voor een nauwgezette boekhouding onder overlegging van de bewijsstukken voor de transacties
- alle gelden worden op een bankrekening gestort, welke beheerd wordt door Penta Primair. Ook bonnen van alle uitgaven worden overgedragen aan Penta Primair.
- zorgt aan het eind van ieder jaar voor een financieel jaarverslag, met toelichting, welke na bespreking in de vergadering ter inzage wordt gegeven aan de ouders en het team. In de vergadering worden de financiële gevolgen voor het komende schooljaar besproken en eventuele beslissingen daaromtrent genomen.
- jaarlijks wordt de boekhouding gecontroleerd door (accountants in opdracht van) Penta Primair.

4. Algemeen lid
- is actief betrokken bij alle voorkomende zaken voortvloeiend uit het doel, de taken en de functie van de OR
- wordt geacht, zoals ook bovengenoemde leden van de OR, zoveel mogelijk bij activiteiten van of georganiseerd door de OR aanwezig te zijn

Artikel 6. Vergaderingen

De OR vergadert in een cursusjaar ca. om de 6 weken, volgens een van te voren overeengekomen vergaderrooster en ten minste telkens vóór een belangrijke activiteit (zoals Sinterklaas, barbecue, meester- en juffendag, sportdag, musical, sponsorloop).

Artikel 7. Taakuitvoering

- De OR verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag van de school en het doel van de OR, zoals deze in de statuten van de school en het huishoudelijk reglement van de OR staan beschreven. De OR aanvaardt en erkent het bevoegd gezag (van Penta Primair en van de directie van de school).
- De leden van de OR zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, die zij onder uitdrukkelijke voorwaarde daartoe hebben ontvangen.

C. FINANCIËN

Artikel 8. Ouderbijdrage en overige inkomsten
De kosten van het functioneren van de ouderraad worden bestreden met de middelen die verkregen worden uit:
- De ouderbijdrage; het bedrag per kind welke de ouders wordt gevraagd op basis van vrijwilligheid af te dragen. De hoogte van dit bedrag zal jaarlijks in april of mei tijdens een OR-vergadering worden vastgesteld.
- Opbrengsten van eventueel te houden sponsoracties, bazaars, verlotingen of verkopingen.

D. INVOERING EN WIJZIGINGEN

Artikel 9. Invoering

Dit reglement treedt in werking nadat de OR daaraan haar goedkeuring heeft gegeven op een vergadering. Voor de goedkeuring is tenminste 2/3 van de aanwezige stemmen vereist.

Artikel 10. Wijzigingen van dit reglement

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd op voorstel van de OR, hetzij op voorstel van tenminste tien andere ouders en/of teamleden, in een daartoe bijeengeroepen vergadering. Wijzigingsvoorstellen moeten uiterlijk een maand voor zo'n vergadering in het bezit zijn van de ouders.
 
D. SLOTBEPALINGEN

Artikel 11.

In geval van geschillen over de uitleg en toepassing van dit reglement beslist de directie.